HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ PHONG CÁCH QUẦN CHÚNG, DÂN CHỦ, NÊU GƯƠNG; NÊU CAO TRÁCH NHIỆM GƯƠNG MẪU CỦA CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN, NHẤT LÀ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT CÁC CẤP (PHẦN I)
1
23-08-2013 11:27:55

     Trên thực tế, từ lâu Đảng ta đã lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập tư tưởng, đạo đức và tác phong của Bác Hồ. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khoá V (1983) đã yêu cầu: “Đề cao việc học tập đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đi đôi với giáo dục, nâng cao ý chí chiến đấu và đạo đức, phẩm chất cách mạng cho cán bộ, đảng viên, nhân viên nhà nước trong tất cả mọi cấp, mọi ngành”. Văn kiện Đại hội VI (1986) nêu rõ: “Mỗi người cộng sản chúng ta cần phải suốt đời học tập, noi gương đạo đức, tác phong của Bác Hồ…”. Đại hội VII (1991) khẳng định: “Tiếp tục bồi dưỡng cán bộ, đảng viên và nhân dân những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những quan điểm, đường lối của Đảng…”.

     Chủ đề năm 2013 trong sinh hoạt chi bộ, Đoàn thể và cơ quan là: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

      Sau đây là một số nội dung chủ đề năm 2013 về "Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của Công đoàn Sở khoa học và công nghệ tổ chức ngày 21/06/2013 tại hội trường 244 Điện biên phủ, Phường 7, Quận 3 - Diễn giả: Đồng Chí Vũ Hữu Minh – Phó Bí Thư Đảng Ủy khối Dân – Chính – Đảng , Chủ tịch Công đoàn viên chức Thành Phố:

Phần thứ nhất: Một số vấn đề chung về Đạo đức.

Phần Thứ hai: Học tập làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh.

Trong nội dung chuyên đề học tập kỳ này, Nhóm biên tập giới thiệu mọi người về phần thứ nhất “Một số vấn đề chung về Đạo đức”.

Kỳ kế tiếp, Nhóm biên tập sẽ giới thiệu về nội dung Học tập làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh.

Thu Thanh

Bình luận

Bản quyền của Trung tâm tiết kiệm năng lượng Tp.HCM

Thiết kế website Công Nghệ Việt

thống kê

Đang online:

Lượt truy cập: 303227

thi cong noi that van phong, bom cong nghiep, bom ebara, quat cong nghiep, cty to chuc su kien tphcm, phuong phap nuoi tom, rut ham cau